Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viaikari ikari

March 03 2019

0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viablackatlass blackatlass
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaxsneakyx xsneakyx
3403 3f78 500
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viaikari ikari
1950 f6ac 500
2096 0d81 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaikari ikari

October 26 2018

Work by Niks Westergard @nilsrva in Richmond, Virginia.
Reposted frompsychedelix psychedelix viaikari ikari

April 15 2018

8271 3788 500
Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromKubitsky Kubitsky viagdziejestola gdziejestola
6316 c885 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viaOnly2you Only2you
1662 6151 500
Reposted fromseaweed seaweed viaOnly2you Only2you

August 16 2017

August 10 2017

aewm:

customer: *is rude to me*

me: im fucking sensitive u stupid fucking bitch.

Reposted fromLittleJack LittleJack
6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl