Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

June 11 2017

June 05 2017

0013 deba
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

June 01 2017

Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
8692 f87c 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaikari ikari
0760 fbce 500
Etna volcano, new SE cone. April 2017, Italy.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
2272 00b1 500
Reposted fromfreakish freakish viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 22 2017

Reposted fromtwice twice viamatuss matuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl